მთავარი | სიახლე | საიტის რუკა | დაგვიკავშირდით
 
 
     

miznebi da amocanebi:

 1. samecniero da sazogadoebriv-politikuri regionTaSorisi da saerTaSoroso partnioruli  urTierToebis damyarebis, mxardaWeris da ganviTarebis xelSewyoba
 2. sazogadoebaSi liberalur-demokratiuli da samarTlebrivi kulturis formireba;
 3. iuridiuli danaTlebis sferoSi mecnier-pedagogebis axali maRal kvalificiuri generaciis formireba
 4. sajaro politikis samarTlebrivi safuZvlebis gamyarebis xelSewyoba;
 5. politiko-samarTlebriv procesebSi axali informaciuli teqnologiebis gamoyenebis gafarToeba;

saerTaSoriso samarTlebriv samecniero-kvlebiT sivrceSi saqarTvelos integraciis xelSewyoba.

 

saqmianobis mimarTulebebi:

 1. Teoriuli da empiriuli kvlevebis warmoeba Semdeg sferoebSi:
 1. sajaro samarTali
 2. kerZo samarTali
 3. sisxlis samarTali da kriminologia
 4. saerTaSoriso kerZo da sajaro samarTali.
 1. sxvadasxva samarTlebrivi da samarTaldamcavi sistemis SedarebiTi analizi;
 2. axali saswavlo programebis, silabusebis, saxelmZRvaneloebis, damxmare saxelmZRvaneloebis, testebisa da sxva saswavlo masalebis momzadeba umaRlesi iuridiuli ganaTlebis sistemis srulyofis mizniT.
 3. universitetis samarTalmcodneobis fakultetis doqtorantebis samecniero-kvleviTi saqmianobis organizeba (samecniero xelmZRvaneloba, sociologiuri kvleva, meToduri literaturis momzadeba, masterklasebisa da wamyvani profesorebis Ria leqciebis Catareba, sazRvargareTis qveynebTan gacvliTi programebis amoqmedeba.
 4. samarTalmcodneobis sferoSi seminarebis, mrgvali magidis, treningebis, konferenciebisa da simpoziumebis organizeba lokalur da saerTaSoriso doneebze (maT Soris, gr. robaqiZis saxelobis universitetis doqtorantebisa da axalgazrda mecnierebis yovelwliuri samecniero konferenciebisa).
 5. samecniero referirebadi Jurnalis gamocema.
 6. veb-gverdis – «grigol robaqiZis saxelobis SedarebiTi samarTalmcodneobis instituti » -  informaciuli uzrunvelyofa.
 7. universitetis mecnier-pedagogebis saerTaSoriso mobilurobis programebSi Cabma
 8. proeqtebisa da grantebis momzadeba samarTalmcodneobis sferoSi samecniero-kvleviTi da pedagogiuri saqmianobis dafinansebis mizniT.

 

The Clean Water Act and the Constitutionკრიმინოლოგა


დამატებითი ინფო>

კანონიერი ქრუდები: რეალობა და მითები
დამატებითი ინფო >

Environmental Justice: Legal Theory and Practiceკორუფცია სახელმძღვანელო


დამატებითი ინფო >

#

დეკემბერი 16, 2009
სამაგალითო ჩვენება

იანვარი 6, 2010
სამაგალითო ჩვენება ნომერ 2

აპრილი 14, 2010
სამაგალითო ჩვენება ნომერ 3

სხვა მოვლენები
#

2007

*

2008

*

2009

*

2010

***

©2011 Institute of Comparative Jurisprudence. ყველა უფლება დაცულია. დიზაინერი: ალექსანდრე ღლონტი Georgia